วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญในอดีต เพราะเป็นที่พักขบวนพระบรมธาตุศรีจอมทอง
จากอ.จอมทอง มาที่เชียงใหม่ ในอดีตเป็นประเพณีที่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ มีการสรงน้ำพระธาตุ
คือจากวัดพระธาตุจอมทองมาก็เดินทางมาด้วยขบวนช้าง ขบวนม้า แล้วแวะมาที่วัดต้นเกว๋น
ให้ประชาชนแถวนี้สรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง หลังจากนั้นก็อัญเชิญไปที่วัดสวนดอก 3 วัน 7 วัน
แล้วก็ขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นประจำทุกปี เป็นเรื่องของเจ้านายฝ่ายเหนือในอดีต..


Wat Ton Kwaen is an old temple that is important in the past.
Because it is the accommodation of the Phra Chomathat Si Chom Thong procession
From Ajarn Chomthong to Chiang Mai In the past
it was a tradition that the ruler of Chiang Mai There are bathing water relics.
Is from Wat Phra That Chomthong, traveling with elephant procession,
horse procession and then stop at Wat Ton Kwen
To the people in this area, bathing Phra That Si Chom Thong After that,
invited to Wat Suan Dok for 3 days 7 days.
And then go up to Wat Phra That Doi Suthep
Annually Is the story of the northern king in the past ..

วัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลาจัตุรมุข
 
ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้
ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก
สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 วัดต้นเกว๋น
เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา
ที่งดงามและทรงคุณค่า แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม
แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม วิหารวัดต้นเกว๋นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก

Wat Ton Kwaen is an old temple that looks very beautiful.
interesting thing Is the tetrahedron pavilion
Which is found only in the north
The original Lanna art in this temple is still considered a perfect and valuable model.
The Association of Siamese Architects announced that it was an outstanding
conservation building in 1989. Wat Ton Kwen Temple
Is an architectural style that expresses the art and Lanna architecture
Beautiful and valuable Even though it has been restored and renovated
But still maintaining the traditional art, the temple, the Gwen temple,
the royal gilded master at the World Horticulture Fair

ประวัติ

สร้างขึ้นประมาณ จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399-2412) สมัยระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์
เป็นเจ้าหลวงปกครองนครเชียงใหม่ ต้นเกว๋น (ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งตามภาษาพื้นเมืองล้านนา)
ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ สร้างวัด จึงได้ชื่อวัดครั้งแรกว่า “วัดต้นเกว๋น” ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า
“วัดอินทราวาส” มาจากชื่อของ เจ้าอาวาสที่สร้างวัดผสมกับคำว่าเจ้าอาวาส (อินทร์ + อาวาส)

วัดต้นเกว๋น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรม ที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา
ที่งดงามและทรงคุณค่ายิ่ง แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม


history

Built around 1218 BC (1856-1869). Suriyawaraphon Na Walailak,
Vientiane Capital (The name of a tree in the Lanna dialect).
The first temple is "Wat Ton Kwen" later change to the new name "Wat Indrawat"
from the name of the abbot who built the temple mixed with the word abbot (In + temple)

Wat Ton Cart is a million architectural and artistic works that have been restored and renovated.
But still trusting in traditional art Click here to see Location

อำนาจ ดวงสิงห์ devolop